Fold

 

對摺、雙平行摺、荷包摺、十字摺、風琴摺、滾摺、對門摺、隻鬼拍門。

對摺 雙平行摺 荷包摺 十字摺
風琴摺 (2條骨) 風琴摺 (3條骨) 滾摺
對門摺 雙鬼拍門